Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

1530 872b 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vialouve louve
5489 e7e3

July 06 2015

3871 fc6d
Reposted fromrol rol vialikeknives likeknives
2269 5718
Reposted fromfoina foina viastarryeyed starryeyed
5114 5765
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viastarryeyed starryeyed

July 02 2015

2279 93aa

June 27 2015

Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
5460 9afa
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viaszydera szydera

June 25 2015

3911 bb85
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul vialovesweets lovesweets
Uczyłem się zacinać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialovesweets lovesweets
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialovesweets lovesweets

June 24 2015

8607 2297 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed

June 23 2015

June 19 2015

June 16 2015

9634 009d

June 15 2015

2131 0ed8 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viaficus ficus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl